Forretningsbetinge elser for køb af Sony-produkter | Terms and Conditions of Sale of Products
 

Forretningsbetinge elser for køb af Sony-produkter

De bedes gennemlæse disse forretningsbetingelser omhyggeligt. De indeholder yderst vigtige informationer om Deres rettigheder og pligter samt muligvis om garanti- og ansvarsbegrænsninger der berører DemMed Deres bestilling af produkter erklærer De (“kunden”) Dem inforstået med disse forretningsbetingelser. En bindende kontrakt kommer først i stand med med Sonys meddelelse om ordrebekræftelsen. En bekræftelse på modtagelse af bestillingen er ikke nogen ordrebekræftelse

 1. Parter og begrebsbestemmelser
 2. Generelt – anvendelsen af forretnings-betingelserne
 3. Ændringer af forretningsbetingelserne og af Sony-websites
 4. Ændringer af produktinformationerne og adgang til produkterne
 5. Betingelser og vilkår for Sony e-værdibevis
 6. Priser
 7. Betalingsmåde
 8. Betalingsbetingelser
 9. Betalingsvilkår
 10. Kundedata
 11. Levering
 12. Leveringstermin
 13. Ejendomsforbehold
 14. Softwarelicenser
 15. Deres overtagelse af produkterne
 16. Returneringsret og returneringsordning
 17. Undtagelsesordninger i relation til returretten
 18. Vidersalg af dele o.s.v.
 19. Ansvarlighed og garantiydelser
 20. Ansvarsindskrænkning
 21. Databeskyttelse
 22. Udførselskontrol
 23. Gældende ret, hjemting og kontrakt-sprog
 24. Andet – generelt
 25. Krav efter lovgivningen

 

1. Parter og begrebsbestemmelser

Sony Europe Limited (“Sony”) er sælger af produkter og/eller tilbyder af tjenesteydelser i opfyldelse af kundens rettig-heder og ønsker med hensyn til produkter og/eller tjenesteydelser. Sony optræder på markedet under navnet Sony Store, Online.

Virksomheden Sony Europe Limited er registreret i England og Wales med CVR-nummeret: 2422874. Hovedkontorets adresse er: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. Det lokale kontors adresse er: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium. VAT BE0452161045. Citibank-kontonummer: 12652730 (IBAN: GB63CITI18500812652730, BIC: CITIGB2L. Sony kan kontaktes via e-mail på support@shop.sony-europe.com og via telefon på det eller de kontaktnumre, der er nævnt på Sonys websteder.

Følgende er Sonys momsnumre i de lande hvor Sony sælger sine produkter og hvor Sony har et registreret momsnummer

ATU61283337 Østrig IE9506961I Irland
BE0452161045 Belgien IT07325570963 Italien
DK32892027 Danmark PT980449502 Portugal
SE516405843901 Finland ESW8261659J Spanien
FR46390711323 Frankrig SE516405843901 Sverige
DE811410652 Tyskland GB636110080 Storbritanien
NL801493638B01 Holland HU26964166 Ungarn
CZ681442966 Tjekkiet PL5262965818 Polen
EL997670123 Grækenland CH 759732 Schweiz
NO995461005MVA Norge    

I nærværende forretningsbetingelser er Sony Europe Limited betegnet som “Sony”, “vi” eller “os”; begrebet “Sony-koncernselskaber” omfatter Sony Corporation samt samtlige retssubjekter, firmaer eller selskaber, hvis andele hhv. aktiekapital for flertallets vedkommende er i besiddelse af Sony Corporation henholdsvis beherskes direkte eller indirekte af denne; “Kunde” eller “De” betegner den person (en naturlig person eller et retsligt subjekt), der over dette eller andre af Sonys websites eller ved opkald til et Sony-Call Center bestiller produkter eller tjenesteydelser og hvis bestilling af produkter og tjenesteydelser anta-ges af Sony. “Kontrakt” er den kontrakt der indeholder nærværende forretningsbetingelser, og som opstår ved at Sony accepterer Deres bestilling samt kreditkortet eller andre betalingsangivelser; “produkter” er de på Sonys websites opførte salgsartikler, og “tjenesteydelser” er samtlige ydelser, f.eks. leverings- og tjenesteydelser der tilbydes af Sony over dets websites, f.eks. leverings- og indpakningstilbud; “Forretningsbetingelser” er de foreliggende forretningsbetingelser; “Sony-websites” er de websites der opretholdes af Sony eller efter bestilling fra Sony, herunder dem, der kan findes i internetdomænet under https://shop.sony-europe.com, og "hverdag" skal forstås som en dag på hvilken Sony aktivt udfører sine forretninger. 

2. Generelt – anvendelsen af forretnings-betingelserne

Produkter og/eller Tjenester, der er gjort tilgængelige på Sonys websteder, er ikke tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud. Kundens (Deres) indkøb af produkter eller tjenesteydelser – uanset om det foregår over et Sony-website eller et Sony Call Center erfolgt, er underkastet nærværende forretnings-betingelser. Andre betingelser eller konditioner finder ikke anvendelse. De foreliggende forretningsbetingelser træder i stedet for samtlige andre betingelser eller konditioner hvortil der måtte blive refereret af kunden eller i forbindelse med afvikling af en forretning.

Kunden har ret til at meddele sælgeren, at han/hun fortryder købet, inden for syv arbejdsdage efter leveringsdatoen, uden at give en begrundelse herfor, og uden at kunden af den grund står ringere. For mere information om returnering: se afsnit 15 eller ring til Sony, telefonnumrene findes på bagsiden af denne folder.

3. Ændringer af forretningsbetingelserne og af Sony-websites

Sony er berettiget til at ændre disse forretningsbetingelser, herunder de betingelser der gælder for betaling, garanti og ansvar, til enhver tid og uden forudgående meddelelse herom. Sony og Sony-koncerselskaberne forbeholder sig derudover ret til til hver en tid at ændre ved de de produktgarantier der gælder specielt for de enkelte produkter. Sony kan ved annoncering af tilsvarende meddelelser eller opretning af hypertekst-links til disse meddelelser gennemføre ændringer af Sony-websites, af forretningsbetingelser eller andre anliggender, eller kan simpelthen foretage ændringerne i teksten på det pågældende Sony-website.

Regelmæssig gennemgang af af Sonys websites og af disse forretningsbetingelser anbefales. Kontrakter der er idngået på grundlag af tidligere versioner af forretnings-forbindelser, forbliver imidlertid uberørt heraf. Selv om rigtigheden af de informationer der er offentliggjort på vore websites omhyggeligt overvåges, kan det alligevel ske at det indeholder unøjagtigheder, skrivefejl eller forkerte priser.

Sony påtager sig intet ansvar i disse tilfælde. Sony og trejdeleverandørern er bettiget til på ethvert tidspunkt at foretage forbedringer og/eller ændringer ved produkter, tjenesteydelser, serviceprogrammer, priser og andre angivelser der er offentliggjort på Sonys websites. Ændringer til aktualisering af Sony-websites bliver gennemført med jævne mellem-rum.

4. Ændringer af produktinformationerne og adgang til produkterne

Sony aktualiserer og nybehandler til stadighed sine produkter. Sony er berettiget til på ethvert tidspunkt at aktualisere, nybearbejde eller indstille produkter og/eller perifere produkter. Sony kan til enhver tid ændre ved priserne på de produkter der bliver tilbudt på Sonys websites. Den aktuelt annoncerede pris gælder for den dag, hvor kunden besøger Sonys website, eller hvor den bliver meddelt ham telefonisk af Call-centret eller et andet autoriseret sted. Sony bestræber sig for permanent at have produkterne i tilbud. Disse ændrer sig imidlertid permanent, og adgangen til bestemte produkter og produktgrupper kan arte sig forskelligt. Enhver bestilling afhænger derfor af produktets rådighed. Sony forbeholder sig i tilfælde af flaskehalse at indordne bestillinger i den række-følge som Sony holder for rigtig. Sony offentliggør sine aktuelle produkter under https://shop.sony-europe.com og på lokalt eller landsspecifikke Sony websites som f.eks. https://shop.sony.dk

Alle angivelser af mål og vægt på Sonys websites er tilnærmelsesvise angivelser. Monitorbilledskærme bliver altid målt diagonalt, og præsentationer på billedskærme beror uden undtagelse på simulerede billeder.

5. Betingelser og vilkår for Sony e-værdibevis

 • Dette tilbud gælder kun kunder med bopæl i udstedelseslandet eller i et af de lande, der er angivet i det relevante reklamemateriale.
 • e-værdibeviset kan kun indløses online på https://shop.sony-europe.com eller via telefon (se https://shop.sony-europe.com )
 • Tilbuddet gælder kun i den periode, der er angivet i reklamen, og udløber herefter.
 • Hvert e-værdibevis kan kun anvendes én gang til købstransaktion, og den endelige købsværdi skal være større end eller lig med værdien for den mængde, der er angivet i reklamen.
 • Hvis du returnerer produkter, der er købt med et e-værdibevis, modtager du ikke tilbagebetaling af e-værdibevisets beløb eller et nyt værdibevis. Refunderingen skal gælde det aktuelle og endelige faktureringsbeløb eller relevante pro-rata-beløb, såfremt e-værdibeviset er blevet brugt til at købe flere produkter.
 • Der er ingen tilgængelige kontanter eller kreditalternativer.
 • Der anvendes almindelige forsendelses-/håndteringstakster.
 • Sony kan ændre eller annullere denne reklame på et hvilket som helst tidspunkt forud for brug af e-værdibeviset.
 • Ved at afgive en ordre med et e-værdibevis antages det, at du har accepteret disse betingelser og vilkår og er bundet heraf.

6. Priser

For produktprisernes vedkommende drejer det sig om de priser der er gældende på tidspunktet for modtagelse af kundens bestilling. Konkrete prisangivelser kan De finde enten på Sonz-websites eller ved et “check-out” på den pågældende købstransaktion. Den endelige produktpris er imidlertid den pris der meddeles kunden fra Sony efter ordrebekræftelsen. Forkerte prisangivelser er uvirksomme. I tilfælde af en kundebestilling under en forkert pris vil Sony oplyse den rigtige pris til kunden, og såfremt kunden vil gå videre med bestillingen, gælder den nye pris på bestillingen som denne er berigtiget af Sony.

Priserne skal forstås eksklusive transport- hhv. behandlingsomkostninger, transportforsikring, merværdiafgift (hhv. andre punktafgifter), told og andre afgifter samt offentlige afgifter og gebyrer ühren, såfremt andre bestemmelser eller gældende ret ikke foreskriver noget andet.

De erklærer Dem indforstået med at betale for produkterne, transport- og behandlingsudgifter samt (hvis dette er aktuelt) andre gebyrer og skatter nævnt i det foregående afsnit, der skal være specificeret i den regning, der udstedes af Sony efter købet af Sony-produkterne.

7. Betalingsmåde

Sony accepterer betaling ved hjælp af et kreditkort godkendt af Sony. Andre betalingsmåder (f.eks. pr. check) er kun tilladt med forudgående godkendelse fra Sony over Telefon-Call-Centeret eller i en anden form. Betalingsop-tionerne kan variere fra land til land.

8. Betalingsbetingelser

Kunden skal yde betaling (ved hjælp af et aner-kendt kreditkort eller under en anden form der er godkendt af Sony) senest på tidspunktet for leveringen af produkterne med mindre der er aftalt andet med Sony. Fakturering og opkrævning for Sony kan varetages af en tredjepart.

Ved betaling med kreditkort skal kunden angive sit gyldige kreditkortnummer og øvrige, forlangte informationer – enten på det pågældende Sony-website under rubrikken “Check-Out” for den pågældende købs-transaktion eller, dersom bestillingen afgives telefonisk, over for sagsbehandleren i Call-centret på tidspunktet for afgivelsen af bestillingen. Sony søger at indhente en bekræftelse fra kortets udsteder på kreditkortets gyldighed og kan, så snart denne foreligger, lede ordrebekræftelsen videre til kunden (som beskrevet i det følgende).

Efter der er skrevet kontrakt (d.v.s. efter at Sony har konstateret at produktet er til rådighed og har bekræftet ordren samt accepteret betalingsmetoden) belaster Sony kreditkortet på tidspunktet for forsendelsen. 

9. Betalingsvilkår

Kunden skal foretage betaling (med et accepteret kreditkort eller anden betalingsmetode, der accepteres af Sony) med den valuta, der er angivet på fakturaen ved eller før leveringen af produkter eller tjenester, medmindre andet er aftalt med Sony. Fakturering og betalingsopkrævning fra Sony vil muligvis blive udført af tredjeparter.

Sony vil muligvis opkræve betaling for din bestilling, før bestillingen afsendes. Dette betyder ikke, at vi har accepteret dit tilbud, eller at der foreligger en kontrakt. Hvis vi ikke kan levere det bestilte, efter at have opkrævet betaling, refunderer vi hele beløbet.

Ved betaling med kreditkort skal kunden angive sit gyldige kreditkortnummer og andre nødvendige oplysninger enten i betalingsafsnittet ved det relevante køb på det relevante Sony-websted eller til callcentermedarbejderen ved bestilling af produkter eller tjenester. Sony opkræver betaling for hele bestillingens værdi fra dit kort inden for 48 timer efter afgivelse af bestillingen.

10. Kundedata

Det er Deres ansvar 1) at afgive sandfærdige, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om Deres egen person sådan som disse forlanges under rubrikken “Account Details” på sony-websitet hhv. som spørgsmålene stilles af sagsbehandleren ved Call Centret (“Kundedata”) og 2) at pleje de pågældende data og omgående at opdatere dem, så deres rigtighed, aktualitet og fuldstændighed er sikret. De er endvidere ansvarlig for sikkerheden af Deres password, der bliver tildelt Dem med henblik på produkterhvervelser eller til andre formål over dette eller andre af Sonys websites. Sony påtager sig intet ansvar for ubeføjet anvendelse af passwords.

11. Levering

Produkter eller tjenester leveres eller gengives til primære leveringsadresser i Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Den irske republik, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Leveringer til øer er ekskluderet.

Sony er berettiget til at yde delleverancer af produkterne i tilfældig rækkefølge. Hvis leveringen af produkterne foregår som delleveringer, gælder hver af disse som genstand for en særlig kontrakt. Bliver Sony forsinket med en eller flere delleveringer, eller kan disse slet ikke gennemføres, så vedrører dette ikke kontrakterne over de tidligere leverede produkter hhv. de produkter der skal leveres fremover.

Dersom Sony meddeler Dem at Sony er ude af stand til at gennemføre bestemte delleveringer af produkter, vil man (under forbehold for gældende ret) gå ud fra at De accepterer de delleveringer som De allerede har modtaget.

12. Leveringstermin

Sony bestræber sig for at levere omgående. Der kan imidlertid optræde omstændigheder (ovejende hinsides Sonys muligheder for at øve indflydelse) hvorved det bliver umuligt for Sony at overholde den planlagte leveringstermin. Derfor gælder det for alle leveringsterminer for produkter der meddeles fra Sony udelukkende om skønnede terminer, og derfor kan Sony ikke garantere, at leveringen rent faktisk vil foregå på det bebudede tidspunkt.

De har imidlertid mulighed for til enhver tid at annulleres Deres bestilling inden forsendelsen af de produkter De har bestilt. Det står Dem ligeledes frit at tilbagelevere produkterne efter levering (se herom i afsnit 15 "Returne-ringsret").

Dersom Sony er ude af stand til at levere produkterne til den skønnede eller aftalte termin, står det Sony frit at annullere bestillingen og at tilbagebetale eventuelt allerede ydede betalinger til kunden. Annulleres en ordre, er Sony udelukkende forpligtet til at tilbagebetale beløb som kunden allerede har indbetalt til Sony.

13. Ejendomsforbehold

Sony forbeholder sig indtil den fuldstændige betaling af samtlige forfaldne regninger for leverede produkter og (i det omfang noget sådant er tilladt efter gældende ret) også af erlagt betaling for andre produkter De har bestilt den uindskrænkede ejendomsret til produkterne. I det tilfælde at betalinger ikke bliver erlagt til forfaldsterminen, eller kreditkortsselskabet afviser at betale eller af Sony af en eller anden grund forlanger tilbagebetaling af en betaling der er ydet for produkterne, forbeholder Sony sig ret til (under forbehold for den gældende lovgivning) at forbyde kunden al anvendelse, videresalg af eller handel med produkterne samt til at indfinde sig i kundens lokaler og atter at tage de pågældende produkter i sin besiddelse (eller til at overdrage denne forretning til en tredjepart).

Uafhængigt af betalingen forbliver ejendomsretten til den software der er integreret i produkterne, som udgør en del af disse, står i forbindelse med dem eller bliver medleveret, hos Sony, det pågældende koncernselskab under Sony eller hos den pågældende licensgiver.

14. Softwarelicenser

Den samlede software, heri også inkluderet software der er forhåndsinstalleret i hardwareprodukterne, bliver ikke solgt men inden for rammerne af en licensaftale overladt til anvendelse. Licensoverdragelsen til Dem foregår enten gennem Sony eller den vedkommende ejer af softwareproduktet i henhold til licensaftalen om anvendelse af softwaren hos den endelige kunde eller andre betingelse der måtte være forbundet med software og/eller produtket hhv. med tjenesteydelsen. Softtwaren må hverken skilles ad, dekompileres, tilbageudvikles, blandes eller forbindes med anden software, kopieres, omkodes, tilpasses, varieres eller forandres (med mindre noget sådant er udtrykkeligt tilladt efter gældende ret), og den må ej heller omsættes i nogen form.

Hvis der er nogen udtrykkelige software-licensbetingelser med i leverancen, bliver softwarelicensen på ikke-eksklusiv basis af uoverdragelighed tildelt til en eneste anvender, og denne må kun benytte softwaren i forbindelse med det ledsagende produkt.

Dersom De ikke er indforstået med betingelserne i softwarelicensen, bør De – bortset fra i sådanne tilfælde der findes beskrevet i den efterfølgende afsnit 16 – sende produkterne tilbage ubenyttet og "som nye" i henhold til det efterfølgende afsnit 15 og inden udløbet af den deri fastsatte frist. Henvisning: En forudsætning for tilbagebetaling af indkøbsprisen er at softwarens forsegling ikke har været åbnet (se herom i afsnit 16 nedenfor).

Sonys eller Sony-koncerselskabernes ansvarlighed eller garantiydelser dækker ikke afhjælpning af mangler eller fejl ved software, ladning eller genopladning af kundens anvendersoftware eller data eller en nykonfiguration af de produkter der går ud over nyopladning af software til driftssystemet som (med forbehold for om software står til rådighed) har været installeret i produkterne inden forsendelsen.

15. Deres overtagelse af produkterne

Det ligger i Deres ansvar at kontrollere produkterne efter leveringen og at forvisse Dem om Deres tilstand og fuldstændighed. Dersom De ikke inspicerer produkterne når disse bliver leveret eller umiddelbart derefter og derpå giver Sony underretning om utilstrækkeligheder eller mangler, gælder produkterne som overtaget af Dem efter leveringen i en god tilstand og med alle tilbehørsdele, byggeelementer og øvrige produkter og bestanddele der høre til produkterne, eller som er pakket ind sammen med disse og også som i øvrigt i overens-stemmelse med kontrakten.

16. Returneringsret og returneringsordning

Man kan inden for fjorten hverdage efter tidspunktet for modtagelsen af produkterne (eller inden for et længere tidsrum efter forskrifterne i gældende lov) og uden angivelse af bestemte grunde returnere de købte produkter mod fuld tilbagebetaling af den faktisk betalte købspris, såfremt de følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Man skal hos Sony have oplyst et returnummer. Dette nummer kan fås fra Sony ved at anmode om det via afsnittet "Din konto" på Sony-websiderne efter at have oprettet dine personlige konto online eller ved at have ringet til os på de telefonnumre, der er angivet på Sony-websiderne. På tilbage-leveringssedlen kan man erfare på hvilken måde produkterne skal sendes tilbage til den adresse der ligeledes er
  anført i websitet.
 • Den pakke der anvendes til returnering af produkterne til Sony, skal udenpå være klart og synligt forsynet med returnummeret. Den regning
  som man har fået fra Sony, skal vedlægges til de returnerede produkter.
 • Inden en tilbagebetaling af produktets pris fra Sony skal man forudbetale befordringsudgif-terne for produktet. Kunden bærer ansvaret for
  undergang eller beskadigelse af produktet un-der transporten af dette til Sony.
 • Produkterne skal tilbagesendes i den originale emballage og i ny tilstand med samtlige byggelementer, produkter, dele og tilbehørsdele,
  garantikort, håndbøger og øvrige dokumenter og genstande.

Sendes der produkter tilbage der (1) er beskadiget eller brugte (2), som ikke er forsynet med et returnummer fra Sony, (3) ikke inden for den for returforsendelser fastlagte frist på 14 arbejdsdage (eller et længere tidsrum alt efter gældende ret), (4) som ikke er korrekt eller som er ufuldstændigt pakket, eller (5) hvor bestemte dele, som bl.a. byggeelementer, bestanddele, tilbehørsdele, emballeringsmaterialer, bokse, dokumenter og/eller andre genstande er beskadiget eller mangler, eller (6) befordringsudgifterne ikke er forudbetalt for, forbeholder Sony sig ret til enten at afvise tilbagebetaling af indkøbsprisen (med forbehold for gældende ret) eller til at fakturere kunden for udgifterne til reparation, anskaffelse af erstatning eller omkostninger i forbindelse hermed henholdsvis befordringsudgifterne. I så tilfælde er Sony berettiget til at fratrække de pågældende udgifter fra det aktuelle tilbegebetalingsbeløb.

Efter returnering af produkterne erstatter Sony med de ovenfor nævnte indskrænkninger det beløb der rent faktisk er betalt til Sony, fratrukket evnetuelle omkostninger og gebyrer der måtte tilkomme Sony (se ovenfor) i form af debitering af kundens aktuelle kreditkorts- eller bankkonto (eller ved en anden betalingsmåde).

Tildeling af et returnummer udgør kun en anerkendelse eller bekræftelse af retten til returnering af produkterne for så vidt som denne ret indrømmes af de foreliggende for-retningsbetingelser eller ved tvingende regler i gældende ret.

Desuden kan du ikke returnere et produkt og kræve at få det refunderet, hvis det pågældende produkt er et personligt produkt, f.eks. en gravering eller andre former for individuel personliggørelse, der er foretaget i overensstemmelse med dine anvisninger.

17. Undtagelsesordninger i relation til returretten

Retten til returnering bortfalder hvis man ikke køber produkterne eller tjenesteydelserne som forbruger. Et krav på returnering og tilbebetaling med hensyn til software der bliver solgt sammen med Sonyprodukter eller som enkeltprodukt, består der ikke dersom softwarens forsegling er blevet åbnet.

18. Vidersalg af dele o.s.v.

Kunden har ikke ret til at sælge dele af produktet, byggeelementer eller tilbehørsdele der er emballeret sammen med produkterne, videre. Sony er ud over af andre grunde be-rettiget til at afvise bestillinger afgivet af kunder hvis kunden krænker denne bestemmelse (der gælder for et hvilket som helst produkt), eller hvis Sony har berettiget grund til at antage at kunden ved en tidligere lejlighed har krænket denne bestemmelse, eller at han i fremtiden vil krænker den. 

19. Ansvarlighed og garantiydelser

Produkter fra Sony eller fra Sony-koncern-selskaber

Med forbehold for de nævnte indskrænkninger med hensyn til de lovfæstede krav (se nedenfor) og under den fulde udtømmelse af de muligheder der er rummet efter gældende ret påtager Sony sig ingen former for ansvar eller garantiydelser med hensyn til produkter eller tjenesteydelser ud over dem der er angivet på garantikortene, der er vedlagt produkterne, eller – tilfælde af en frivillig udvidelse af garantien fra Sonys eller fra et Sony-koncerselskabs - side ud over disse udvidede garantier (hver kaldet "garantier").

Garantiekort og typiske garantibestemmel-ser og –undtagelser

De garantiekort der er vedlagt produkterne, indeholder bestemte garantier og ydelsestilsagn i henseende til produkterne fra Sonys eller det pågældende Sony-koncernselskabs side.

De garantibestemmelser der er gældende for de produkter De har bestilt, kan i afhængighed af produktet, af salgslandet eller af den tilsigtede anvendelse af produktet opvise forskelle. Inden for rammerne af garantierne står Sony eller det pågældende Sony-koncernselskab (som nævnt i garantien) i reglen inde for at produktet i henseende til materiale og udførelse er uden mangler for en varighed af et år (eller en anden fastlagt frist) fra den oprindelige købsdato at regne. Skulle der i løbet af dette tidsrum vise sig mangler i produktets materiale eller udførelse, vil det relevante Service-Center eller en anden kompetent afdeling sørge for at produktet eller de fejlbehæftede dele bliver repareret eller udskiftet, idet de undtagelser der er nævnt i den pågældende garanti dog skal iagttages. Reparation hhv. udskiftning af fejlbehæftede produkter eller dele i overens-stemmelse med bestemmelserne i den pågældende garanti er (såfremt det er tilladt efter loven) Deres eneste og udelukkende retsmiddel i henseende til det fejlbehæftede produkt der falder ind under en garanti. Garantierne (og de foreliggende forretningsbetingelser) berører eller indskrænker imidlertid ikke Deres lovfæstede krav inden for rammerne af den gældende ret (uanset om De er forbruger eller ej) der ikke kan ophæves eller indskrænkes i nogen kontrakt, og man kan helt efter egen vurdering gøre sine krav gældende.

Der følger nogle typiske (nævnt i garantierne) undtagelsestilfælde hvor der ikke ydes nogen garanti

 • Garantien omfatter ikke sådanne skader der er opstået som følge af en bearbejdelse eller en tilpasning der er foretaget på produktet uden at der forinden er indhentet skriftlig indvilligelse fra Sony eller det pågældende Sony-koncern-selskab.
 • En garanti er udelukket hvis type- eller serie-nummeret på produktet er blevet .ændret,slettet, fjernet eller gjort ulæseligt.

En garanti indeholder (bl.a.) ikke a. den regelmæssige pasning og vedligeholdelse eller udskiftningen af dele på grund af normal slidtage; b. forbrugsartikler der leveres sammen med produktet, som f.eks. batterier; c. skønhedsfejl; d. fysiske skader på de flydende krystalindikatorer; e. skader eller tab med henblik på software, data eller lagringsmedier; f. transportudgifter og - risici,; g. skader som følge af ukorrekt anvendelse eller pasning; h. skader som følge at at produktet ikke er installeret eller blevet benyttet i overensstemmelse med de gældende tekniske sikkerhedstandarder hhv. med installations- og anvendelsesanvis-ningerne, i. skader på grund af ukorrekt eller fejlagtig installation af software og øvrige produkter; j. reparation eller forsøg på reparation af produktet ved ubeføjede; k. skader som følge af ulykker, lynnedslag, vand, brand, utilstrækkelig ventilation eller af andre grunde hinsides Sonys og/eller Sony-selskabernes muligheder for at øve indflydelse; l. skader på grund af at produktet har været anvendt i forbindelse med tilbehørsdele, produkter eller perifer teknik, der ikke er fremstillet af Sony eller et andet af Sony-koncerneselskaberne; m. skader på grund af mangler ved et system i hvilket produktet er indbygget; n. software (som forklaret nedenfor) og o. skader på grund af misbrug, forsømmelser eller kommerciel anvendelse.

Garantierne omfatter garantiydelserne og for andre afgørende bestemmelser der vedrører produkterne heriblandt omkring emnet beskrænkninger og udelukkelser af garantiydelser og ansvarlighed. Man bedes altså grundigt gennemlæse de garantier der gælder for produkterne. Med bestillingen af produkter hos Sony erklærer man sig indfor-stået med de garantibestemmelser og indskrænkninger der er nævnt her eller i garantikortet, for så vidt som man på tidspunktet for bestillingen har været vidende om garantikortet. Bestemmelserne i de garantikort der fremsendes sammen med produktet træder i stedet for (dersom der optræder modsigelser) de garantibestemmelser der bliver offentliggjort på Sonys websites eller i andre kilder.

Udgiftsfrie ydelser inden for rammerne af en garanti gives kun mod forelæggelse af indkøbsbeviset og dokumentation af købsdatoen. Derfor anbefaler vi at opbevare en kopi af fakturaen sammen med garantikortet for produktet. Derudover bør man opbevare en kopi af følgesedlen fra transportforetagendet som dokumentation for det nøjagtige leveringstid.

Fordringer der skal gøres gældernde inden for garantifristen

Uagtet garantibestemmelserne i det enkelte tilfælde skal samtlige garantikrav gøres gæl-dende inden for den garantiperiode der er fastlagt i garantidokumentet.

Ingen videre betingelser eller garantiydelser

Ingen meddelelse eller information, det være sig af mundtlig eller skriftlig art, man måtte modtage fra Sony eller andre Sony-koncernselskaber, fra genforhandlere eller andre tredjeparter, det være sig over kundetjenesten eller andre tjenester der bliver henvist til på Sonys websites hvortil der består links, eller det være sig fra noget andet sted, begrunder med hensyn til produktets egenskaber og anvendelighed noget garantikrav eller en betingelse under disse forretningsbetingelser eller den pågældende garanti.

For Sony eller andre Sony-koncernselskaber er udelukkende de garantiydelser, betingelser eller andre konditioner bindende der er opført i nærværende forretningsbetingelser, med undta-gelse af sådanne der eventuelt i medfør af loven tilkommer kunden efter gældende ret (det være sig som forbruger eller på anden måde), og som ikke kan ophæves eller indskrænkes af en kontrakt.

Muligvis findes der forskelle mellem de produkter man får leveret og tilsyneladende tilsvarende produkter der bliver drevet reklame for i reklamematerialer (annoncer, kataloger, specifikationer o.s.v.) på forhandlernes, videresælgernes eller på andres websites hhv. i andre materialer, uafhængigt af om disse produkter er bestemt til anvendelse i kundens hjemland eller ej. Sony påtager sig intet ansvar for dette.

Enhver anden garanti, betingelse eller ordning med henblik på produkterne som andre steder i kraft af loven kan gælde som stiltiende eller rent faktisk optaget i nærværende forretningsbe-tingelser, er (så vidt dette er tilladt efter gældende ret) udtrykkelig udelukket. Medar-bejderne hos Sony og hos Sonys koncern-selskaber har ingen fuldmagt til at ændre ved de nærværende forretningsbetingelser.

Dersom nogle produkter (som f.eks. bestemte tilbehørsdele) bliver solgt uden et anvendeligt garantikort, overtager Sony ingen garantiydelse eller nogen ansvarlighed ud over det man har krav på inden for rammerne af de lovbestemte garantiydelser.

Hardware fra tredjepart

Kommer der hardware til anvendelse der ikke er fremstillet af Sony, og leveres der en særlig garanti for denne hardware sammen med produktet, gælder (såfremt dette er tilladt efter gældende ret) betingelserne i denne garanti under udeluk-kelse af de garantier og ansvar der er anført i det foregående.

Software

De ovennævnte garantier og/eller ansvar omfatter ikke softwareprodukter der udgør en bestanddel af produkterne, eller som leveres sammen med disse (uafhængigt af om de er fremstillet af Sony, et andet Sony koncernselskab eller af nogen andre parter). Der bliver med hensyn til den software der er blevet solgt sammen med produkterne eller integreret eller indbygget deri, ikke ydet nogen (udtrykkelig eller stiltiende) garanti eller taget noget ansvar, med mindre noget sådant er udtrykkeligt indeholdt i en særlig software-licensaftale med anvenderen der er vedlagt, eller i andre bestemmelser der er leveret sammen med softwaren.

Den pågældende software bliver leveret uden garanti eller betingelser med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, formålstjenlighed eller overnesstemmelse med beskrivelsen, med mindre licensaftalen med anvenderen eller softwaregarantien eller anden produktgaranti fra den pågældende fremstiller, som er vedlagt produktet, udtrykkeligt fastlægger noget andet. Henvisninger til kundens rettigheder over for softwarefremstilleren eller leverandørern af denne og til parternes aktuelle forpligtelser i forbindelse med softwareproduktet findes i den licenaftale og/eller garanti der er vedlagt produkterne.

Teknisk hjælp eller støtte

Tilbuddet om teknisk støtte til anvendelsen af software eller hardware falder ikke ind under garantier og ansvarlighed.

Sony og andre Sony-koncernselskaber tilbyder kun kunderne støtte til løsning af problemer eller spørgsmål der har berøring med den software eller andre produkter, der er fremstillet eller inden for rammerne af en licensaftale overladt af Sony eller et andet Sony-koncernselskab. Dersom kunden har brug for støtte fra andre steder, skal han henvende sig til den pågældende fremstiller eller licensgiver af den pågældende software henholdsvis af de pågældende produkter.

Ændring af garantiydelser og ansvarlighed.

Sony og de andre Sony-koncernselskaber forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer i garantiydelserne (som er indeholdt eller bliver nævnt i nærværende forretnings-betingelser) og/eller særlige garantiydelser og ansvar (som bliver leveret sammen med produkterne). Kontrakter der er indgået på grundlag af tidligere gældende betingelser, inklusive de garantier der var i anvendelse på tidspunktet for købet, bliver imidlertid ikke berørt heraf.

20. Ansvarsindskrænkning

Nærværende forretningsbetingelser indehol-der samtlige forpligtelser og ansvarligheder der opstår som følge af levering hhv. ikke-levering af produkter for Sony og Sony-koncern-selskaberne.

Sony og Sony-koncernselskaberne er ikke ansvarlig over for Dem (eller nogen andre parter):

a. for direkte, indirekte og følgeskader, for skærpet straffe- eller skadeserstatning og skadeserstatning for andre omkostninger, tab af fortjeneste, forretninger og kontrakter eller for indtægter og kontrakter eller for tab med hensyn til firmaets værdi, anvendelses-rettigheder, tid, data og elektronisk fremsendte ordrer eller for andre økonomiske ulemper (selv hvis Sony eller et andet Sony-koncernselskab er blevet underrettet om muligheden for denne slags skader), uanset hvilken måde disse er blevet forårsaget på, ved alvorlige fejl, manglende rådighed over produkter eller af andre grunde og uafhængigt af holdningsteorien, det være sig inden for rammerne af kontrakten eller ved utilladelige handlinger eller under nogen anden form (imidlertid ikke i det omfang gældende ret forbyder udelukkelse af ansvar henholdsvis ansvarsindskrænkningen i tilfælde af forsætlig-hed eller grov skødesløshed eller på grund af andre overtrædelser eller fejl);

b. for 1) svigt i produktanvendelsen eller umulighed af at bestille over et Sony-Website eller unden nogen anden, 2) omkostninger ved førstegangsanskaffelse af varer og tjenesteydelser såfremt disse er forårsaget af købte eller på anden måde anskaffede produkter, data, informationer eller tjenesteydelser eller modtagne efterretninger, transaktioner der et indlæst over et Sony-website eller et andet medium, 3) ubeføjet adgang til Deres transmission eller Deres data henholdsvis ændring af disse, eller 4) bemærkninger eller adfærd fra tredjeparter angående indhold, der er hentet ned fra et Sony-website eller noget andet medium.

Denne klausul samt ansvarsindskrækninger kommer ligeledes til anvendelse over for Sony eller det pågældende Sony-koncernselskab når dette i det givne tilfælde er nævnt ved navn som garantiens yder i det pågældende garantidokument. Såfremt gældende ret forhindrer eller indskrænker Sony i at indskrænke sit generelle ansvar hhv. sit ansvar i forbindelse med bestemte kategorier af skader, så finder de ansvarsindskrænkninger og –udelukkelser der er indeholdt i nærvæ-rende forretningsbetingelser anvendelse i den maksimalt tilladelige grad. (I Tyskland er udelukkelse af ansvar for eksempel i tilfælde af forsæt, grov skødesløshed og personskader ikke tilladt og er af denne grund heller ikke udelukket).

Vigtig henvisning for forbrugerne

Ingen af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser indskrænker ansvaret for Sony eller de andre Sony-koncernselskaber, udelukker dette eller berører dette ( og skal heller ikke forstås sådan) hvis det efter de love der finder anvendelse i Deres tilfælde (herunder muligvis forbruger-beskyttelseslovgivningen i Deres hjemland) er umuligt af udelukkende det pågældende ansvar eller at indskrænke dette.

Ikke nogen af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser er hæmmende for lovmedholdelige krav inden for rammerne af de nationale love der gælder for Dem og skal heller ikke udlægges i den forstand at der er tale om indskrækning eller hæmmende foranstaltninger. De kan gøre Deres fordringer gælder helt efter Deres eget skøn.

21. Databeskyttelse

Generelt – registrering af data

Med afgivelse af Deres bestillinger erklærer De Dem indforstået med at Deres personlige oplysninger, som f.eks. navn og funktion, adresse, telefonnummer og andre angivelser vedrørende Deres person (“Personlige data”), bliver behandlet; af behandlingen af Dere personlige oplys-ninger er nødvendig for virkeliggørelsen af denne kontrakt.

Dette foregår i overensstemmelse med de bestemmelser som De kan læse i rubrikken under overskriften “Personlige oplysninger” (eller under en lignende betegnelse) i bestillingsformularen på Sony-websitet, eller som De modtager underretning om i forbindelse med bestillingsprocessen fra Call-centret. Under bestemte omstændigheder har Sony eventuelt brug for yderligere personlige oplysning som f.eks. kopi af personlige papirer eller kreditkort til kontrol af identiteten henholdsvis til forebyggelse af bedrageri. Hvis der for Sony bliver fremlagt denne slags yderligere oplysninger, vil disse ligeledes blive anset som "personlige oplysninger".

Sony er berettiget til i fællesskab med andre afdelinger og områder under Sony at anvende de personlige oplysninger, til at stille disse til rådighed for dem eller til at videreformidle dem til disse. Dette gælder også over for andre Sony-koncernselskaber inden for og uden for Europa (i sidstnævnte tilfælde under nøje overholdelse af den gældende datasikker-hedslovgivning fra Sonys side), herunder også Sony Corporation i Japan.

Videregivelse til tredje

Sony videregiver ikke de personlige oplysninger uden Deres indvilligelse til andre foretagender eller personer (“tredjeparter”) end til Sony-koncernselskaberne, med mindre det drejer sig om følgende sagsforhold:

Personlige oplysniner kan videregives til tredjepart dersom dette tjener opfyldelse af kon-trakter i hvilke De er involveret som part, eller andre formål der nævnes under rubrikken "personlige oplysninger” (eller en lignende betegnelse) i bestillingsformularen på Sonys website eller i forbindelse med bestillings-processen i Call Centret.

Personlige oplysninger kan videregives til tredjeparter hvis dette tjener til overholdelse af lov-foreskrifter, som Sony eller andre Sony-koncernselskaber er underkastet.

De personlige oplysninger kan videregives til tredjeparter hvis sidstnævnte derved sættes i stand til for Sony eller andre Sony-koncernselskaber henholdsvis efter disses bestilling eller på deres anvisning at effektuere tjenesteydelser. I sådanne tilfælde træffer Sony de nødvendige foranstaltninger til at sikre at tredjeparterne overholder Sonys foreskrifter om hemmeligholdelse, og sikre de pågældende modtagere kun anvender de personlige oplys-ninger til de godkendte formål kun kan modtage og behandle de personlige oplysninger under den betingelse at de personlige oplysninger bliver beskyttet mod ubeføjet anvendelse, og at de pågældende tredjeparter beslutter lignende strenge bestemmelser for sikkerheden og anvendelsen af personlige oplysninger; og nøje overholder den gældende lovgivning.

Såfremt personlige oplysninger bliver vidergivet i forbindelse med købstransakti-oner, er Sony berettiget til at videre-formidle de personlige data til tredjeparter, der har prøvning af bonitet og bedrageririsiko til opgave, og til tredjeparter der på anden måde virker på områder til forebyggelse af strafbare handlinger for således at sætte sig i stand til at acceptere det kreditkort De angiver eller en anden betalingsbasis henholdsvis til at bidrage til bekæmpelse af strafbare handlinger, samt at videregive dem til andre organer der er ansvarlige for betalingens afvikling. De oplysninger der videresendes til de pågældende tredjeparter, skal muligvis ledes videre til de Amerikas Forenede Stater eller andre områder uden for det europæiske økonomiske område til behandling og dermed forbundne formål. Nogle af de pågældende instanser meddeler de tilsendte personlige oplysninger også i forbindelse med afgivelse af informationer med henblik på kredit-værdighed og risiko for strafbare handlinger til Sony og øvrige tredjeparter som De eventuelt optager forretningsbetingelser med.

Anonyme eller generiske oplysninger (herunder også statistikker) hvormed De ikke kan blive identificeret personligt kan anvendes, bearbejdes og videregives af Sony uden nogen som helst indskrænkninger.

De kan afgive ordre til Sony at underrette tredjeparter, til hvilke de personlige oplysninger er blevet videregivet, om rettelser eller sletninger af disse personlige oplysninger. Dersom Sony ikke selv har adgang til de pågældende personlige oplysninger, skal Sony efter bedste evne sørge for at Deres ønsker om rettelser og sletninger bliver givet videre. Såfremt de personlige oplysninger imidlertid er givet videre til organer der er beskæftiget med betaling med kreditkort eller med andre former for betalignsafvikling, kan det under nogle omstændigheder være påkrævet at De henvender Dem direkte til disse organer dersom De ønsker at de videresendte oplys-ninger bliver rettet eller slettet. Sony påtager sig intet som helst ansvar for rettelse eller sletning af personlige oplysninger som (med Deres indvilligelse) bliver videreformidlet til bestemte instanser som for eksempel sådanne der er kompentente for oplysninger om bonitet hhv. risiko for strabare handlinger eller for betalingsafviklingen, som forlanger og/eller overtager kontrollen over disse oplysninger. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelt ukorrekte indplaceringer med hensyn til kreditværdighed eller andre oplysninger der måtte blive givet af sådanne tredjeparter. Ligeså lidt er Sony ansvarlig for alle øvrige følger (inklusive ufordelagtige klassificeringer af kreditværdighed) af videregivelse og anvendelse af de personlige oplysninger i henhold til rubrikken "Personlige oplysninger" eller en rubrik med lignende benævnelse i bestillingsformularen på Sony-websitet henholdsvis i sagsbehandlingen ved telefonisk bestilling i Call Centret samt i henhold til nærværende forretningsforbindel-ser.

Anvendelse af “cookies”

Der skal henvises til at bestemte Sony-websites muligvis gør brug af “Cookies” (små datasætninger der overføres til Deres harddisk så snart De kalder et website eller en bestemt del af et website op) for at erfare mere om Deres browsing-vaner med hensyn til disse websites og/eller for at personalisere Deres opkald af dette website. Med Deres opkald af et Sony-website signaliserer De Deres indforståelse med anvendelsen af disse “cookies”.

22. Udførselskontrol

De anerkender at produkter for hvilke der i henhold til nærværende forretningsbetingelser bliver tildelt Dem en licens, eller som bliver solgt til Dem i henhold til disse forretnings-betingelser, muligvis er underkastet udførsels-kontrollove og –forordninger i forskellige juridik-tionsområder, bl.a. i sær landene i det europæ-iske økonomiske område. De bekræfter at De i et sådant tilfælde giver afkald på at eksportere eller reeksportere produkterne under overtræ-delse af denne slags love og forordninger.

23. Gældende ret, hjemting og kontrakt-sprog

Salget af produkter og/eller tjenesteydelser samt nærværende forretningsbetingelser er underkastet de belgiske love og skal udlægges i overensstemmelse med disse i det omfang gældende ret ikke forlanger anvendelse af lovgivningen i Deres opholdsstat (eller af andre love). Opfyldelsessted og hjemting for samtlige stridigheder er Bruxelles. Imidlertid bliver Deres lovfæstede rettigheder ikke berørt heraf hvis De optræder som forbruger.

Følgende er en liste for de sprog hvor forretningsbetingelserne er tilgængelige og i hvilke lande de er gældende. Hvor et land er nævnt mere end engang i listen kan De vælge den sprogversion som passer til Deres handel blandt de listede mulighederne.

Sprog Land/Lande hvor sprogversion er gældende
Dansk Danmark
Hollandsk
Holland, Belgien
Engelsk Storbritanien, Irland
Finsk Finland
Fransk Frankrig, Belgien, Luxemborg, Svejts
Tysk Tyskland, Østrig, Svejts, Luxemborg
Græsk Grækenland
Italiensk Italien, Svejts
Norge Norsk
Portugisisk Portugal
Spansk Spanien
Svensk Sverige

24. Andet - generelt

Meddelelser

Begge parter (d.v.s. Dem hhv. Sony) kan overdrage den anden part meddelelser eller underretninger med bud, pr. e-mail, ved personlig overbringelse, med normal post eller pr. fax. Meddelelser eller underretninger skal altid stiles til den adresse som modtageren senest har angivet som sin kontaktadresse henholdsvis som sit kontakt-nummer.

Meddelelser og underretninger gælder (alt efter forholdene), som følger, som indgået hos modtageren: 1) i tilfælde af overbringelse pr bud eller en anden form for personlig overdragelse på dagen for den personlige overrækkelse på stedet som den pågældende modtager senest inden forsendelsen har angivet som andresse; eller 2) i tilfælde af overbringelse pr. post 5 hverdage efter den påførte dato for overdragelsen til postvæsenet (pr. luftpost med returseddel) til den adresse som den pågældende modtager før overdragelsen til postvæsenet senest har bekendtgjort; eller 3) i tilfælde af en fax-meddelelse samtidig med fax-transmissionen til det faxnummer som modtageren senest har bekendtgjort, idet senderapporten om den gennemførte overførelse tjener som egnet kvittering.

E-mail-meddelelser gælder, alt efter hvilket tidspunkt der ligger først, som følger som indgået hos modtageren: (1) når e-mailen første gang kan kaldes frem af modtageren eller (2) når afsenderen i senderapporten modtager bekræftelse af den gennemførte overførsel til den ønskede modtagers e-mail-adresse eller (3) efter udløb af 48 timer fra sendetidspunktet; dersom afsenderen på noget tidspunkt modtager efterretning om at e-mailen ikke er nået frem til modtageren, gælder denne e-mail ikke som indgået hos den pågældende modtager. En kundes annullering af en bestiling pr. e-mail er først virksom når den udtrykkeligt er blevet bekræftet af Sony.

Sony kan efter eget valg også modtage ordrer telefonisk samt bekræfte eller afvikle andre meddelelser over telefonen. Telefoniske meddelelser fra Sony er ligeså virksomme som skriftlige meddelelser.

Intet afkald

Forsømmer en af parterne at insistere på den nøje opfyldelse af forretningsbetingelserne, eller sker dette med forsinkelse, og varetager en af parterne ikke eller først med forsinkelse en rettighed, en fuldmagt eller et retsmiddel i henhold til nærværende forretningsbetingelser, udgør dette i intet tilfælde et afkald herpå. Lige så lidt udelukker den kun én gang eller partiellt varetagne rettighed, fudmagt eller retsmiddel ved en af parterne en videre eller supplerende varetagelse heraf henholdsvis varetagelse af andre rettighed, fuldmagter eller retsmidler. Det gælder uden indskrænkning at intet afkald i henseende til en krænkelse af be-stemmelser i disse forretningsbetingelser også skal anses som et afkald med henblik på efterfølgende krænkelse mod disse eller mod andre forretningsbetingelser.

Del-ugyldighed

Hvis et eller flere punkter i disse forretningsbetingelser efter en gældende lov eller en gældende forordning i en eller anden heseende er helt eller delvist retsstridige, ugyldige, ikke eksigible eller forbudt, eller bliver de efter en gældende lov eller en gældende forordning inden for en jurisdiktion eller et land eller i henseende til en bestemt personkreds kendt helt eller delvist for retsstridige eller ikke eksigible, så gælder denne slags bestemmelser eller dele heraf ikke som bestanddele af kontrakten. Dette gælder imidlertid kun dersom det viser sig umuligt at fortolke dem sådan at retsstridigheden, ugyldigheden eller ineksigibili-teten bliver undgået (og udelukkende i henseende til denne jurisdiktion, dette land eller denne personkreds). Retsmæssigheden, gyldig-heden eller eksigibiliteten af de øvrige bestemmelser henholdvis dele af de pågæl-dende bestemmelser bliver (i relation til denne jurisdiktion, dette land eller denne personkreds) ikke berørt heraf eller hæmmet på nogen måde. Retmæssigheden, gyldigheden eller eksigibili-teten af denne slags bestemmelser efter de gældende love i en anden jurisdiktion, i ethvert andet land eller en personkreds bliver på ingen måde berørt eller hæmmet heraf.

25. Krav efter lovgivningen

Nærværende forretningsbetingelser berører ikke de lovfæstede krav De har, og som ikke kan ophæves eller indskrænkes i en kontrakt (og skal heller ikke udlægges i denne forstand).

 

Terms and Conditions of Sale of Products

Please read these terms and conditions carefully. They contain very important information about your rights and obligations, as well as warranty and liability limitations that may apply to you. By placing an order for Products, you (“Customer”) accept and agree to these terms and conditions. A binding contract will only be formed upon Sony giving notice of its formal acceptance of an order. Acknowledgment of receipt of an order shall not constitute acceptance of an order.

 1. Parties and Definitions
 2. Languages
 3. General – Application of Terms and Conditions
 4. Placing your Order- Order Acknowledgement,
 5. Placing your Order – Using a Sony e-Voucher
 6. Product information and availability changes
 7. Price
 8. Manner of Payment
 9. Terms of Payment
 10. Account information
 11. Delivery
 12. Delivery dates
 13. Title
 14. Your Right to Return and Return Policy
 15. Exceptions to right to return
 16. Resale of parts etc.
 17. Software Licenses
 18. Guarantees and Statutory Warranties
 19. Liability limitation
 20. Data Protection and Privacy
 21. Export Control
 22. Changes to Terms and Sony websites
 23. Governing Law, Jurisdiction
 24. Other - general
 25. Statutory rights

 

1. Parties and Definitions

Sony Europe Limited (”Sony”) is the seller of Products and/or the supplier of Services for the purposes of Customer’s rights and concerns relating to Products and/or Services.

Sony Europe Limited is a company registered in England and Wales, with registered company number: 2422874. Registered office is at The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom. Local Address: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium. VAT BE0452161045. Citibank account number: 12652730 (IBAN: GB63CITI18500812652730, BIC: CITIGB2L. Sony can be contacted by e-mail at support@shop.sony-europe.com and by telephone on the contact number(s) mentioned in Sony websites. The following are Sony’s VAT numbers in those countries to which Sony supplies Products or renders Services where it is registered for VAT:

ATU61283337 Austria IE9506961I Ireland
BE0452161045 Belgium IT07325570963 Italy
DK32892027 Denmark PT980449502 Portugal
SE516405843901 Finland ESW8261659J Spain
FR46390711323 France SE516405843901 Sweden
DE811410652 Germany GB636110080 United Kingdom
NL801493638B01 The Netherlands HU26964166 Hongary
CZ681442966 Czech Republic PL5262965818 Poland
EL997670123 Greece CH 759732 Switserland
NO995461005MVA Norway    

In these terms and conditions Sony Europe Limited is referred to as “Sony”, “we” or “us”; “Sony Group Companies” are Sony Corporation, and any entity, firm or corporation, the majority of whose shares or equity is owned or controlled directly or indirectly by Sony Corporation; “Customer” or “you” refers to the person (a natural person or other legal entity) who orders Products or Services via this or other Sony websites or a Sony telephone call centre, and whose order for Products or Services is accepted by Sony; “Contract” is the contract containing these terms and conditions, formed by Sony’s acceptance of your order, and credit card or other payment method details; “Invoice” is the invoice issued by us to you for the price of the Products and/or Services; “Order” means an order placed by you in accordance with these Terms; “Order Acknowledgement” is Sony’s acknowledgement of receipt of your order, by e-mail or other medium (including telephone); “Order Confirmation” means the order confirmation is issued by us to you indicating acceptance of your order; “Products” are the products listed as items for sale on Sony websites; “Services” are any, chargeable or free, services available from Sony through Sony websites and telephone call centres, for example, delivery or packaging services; “Terms” are these terms and conditions of sale; “Sony websites” are the websites operated by or on behalf of Sony including those located at the internet domain with the URL https://shop.sony-europe.com and “day” refers to a calendar day.

2. Languages

The following is a list of the languages in which these Terms are available and the countries in which they apply. Where a country appears more than once in this list, you may choose the language version that applies to your transaction from the options presented:

Language Country/Countries in which the language version applies
Danish Denmark
Dutch The Netherlands, Belgium
English United Kingdom, The Republic of Ireland
Finnish     Finland
French France, Belgium, Luxembourg, Switzerland
German Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg
Greek Greece
Italian Italy, Switzerland
Norwegian Norway
Portuguese Portugal
Spanish Spain
Swedish Sweden

3. General – Application of Terms and Conditions

Your purchase of Products or Services, whether through a Sony website or a Sony telephone call centre, is subject to these Terms and no other terms or conditions shall apply. These Terms override any other terms or conditions referred to by Customer or in any course of dealing.

4. Placing your Order – Order Acknowledgement, Order Confirmation

Products and/or Services made available on the Sony websites are not offers but “invitatio ad offerendums”. Any Contract is dependant and conditional upon Sony’s verification of availability and confirmation of both your Order and your credit card or other payment details. If we accept your Order, we will notify you of our acceptance by issuing an Order Confirmation. Generally, Sony has 14 days as of the receipt of your placed Order for such verification and confirmation. As long as Sony has not confirmed both of the above mentioned points, Sony is not obliged to provide Products and/or Services.

Sony may in its sole discretion accept or reject orders, or advise you of its inability to process orders.

Information contained in our advertising, brochures, other written materials, on the Sony websites or given to you by our agents or employees constitutes an invitation to treat. No such information constitutes an offer by us to supply any Products and/or Services.

You may place an Order by:

 • Filling in the order form on the Sony website and clicking on the appropriate submission button; or
 • Telephoning us on designated telephone numbers mentioned on the Sony websites.

Please note that Sony does not deliver Products and/or Services to certain regions within some countries as listed in clause 11. In the event your Order has been placed from a country where delivery to certain regions is excluded by Sony, you will be notified via a pop-up window which will appear during your order process.

No intra-community purchases can be made on the Sony website.

When you place your Order, Sony will send you an Order Acknowledgement by e-mail. Such Order Acknowledgement may be automatically generated and shall not constitute an acceptance of the Order. Sony websites through which orders can be placed contain automatic means for identifying and alerting you to certain types of input error before you place your Order. Such means may not identify all errors or omissions and you should ensure that the information you submit in your order is accurate and complete.

We will send your Order Confirmation to you by e-mail. If we cannot accept your Order we will contact you by email or telephone. We maintain records of Orders, Order Acknowledgements and Order Confirmations and retain these for a reasonable period following delivery. We recommend that you retain a printed copy of these Terms with a copy and/or note of your order, Order Acknowledgment, Order Confirmation, payment method acceptance and invoice as evidence of purchase.

5. Placing your order – using a Sony e-Voucher

If you want to place an Order using a Sony e-Voucher, the Terms and Conditions of Sony e-Vouchers will apply in addition to these Terms.

6. Product information and availability changes

Sony continually updates and revises Products and Services. Sony may update, revise and/or discontinue Products and/or any peripheral products as well as Services at any time. Sony may revise prices for Products or Services listed as available items on Sony websites at any time. A price remains valid only for the duration of the day on which Customer visits the page of the Sony website displaying that price or the day on which Customer is informed of the price by Sony (through a telephone call centre or otherwise). Sony displays current Products at https://shop.sony-europe.com and on local or country specific Sony websites, such as https://shop.sony.dk.

In addition to Products which are localized and fitted out for your country of Order, Sony may offer  non-local Product versions (for example: offering an English version PC, equipped with an English keyboard, guarantee card, instruction manual, etc. on the German Sony website). Whenever you access Product information of such a non-local Product version, you will be warned and may receive detailed information. Regardless of our provided Product information, should you decide to place an Order for such a Product, your purchase will be processed under these Terms.

Sony endeavours to maintain Product and Service availability. However, Product and Service availability constantly changes and different Products and Product groups or Services may have different availabilities. All acceptances of Orders are subject to availability of the relevant Product(s) or Services. Sony reserves the right to prioritise orders and to allocate limited stock between orders as it deems fit.

Any weights and measurements stated on Sony websites are approximate, all monitor and television screens are measured diagonally and all monitor
and television screen images are simulated pictures.

7. Price

The prices of Products or Services are those which apply at the time of Customer’s Order.

Shipping or handling costs, transport insurance, VAT (or other revenue tax), duty and other taxes, levies or charges of any authorities, unless otherwise specified, or otherwise required by applicable law will be charged in addition to the applicable Product price and will be indicated to you prior to placing the Order on the Sony website or communicated to you by the call centre agent and will also be set out in the Invoice sent to you by e-mail.

8. Manner of Payment

Sony accepts payment by approved credit card. Other payment methods (e.g. cheque or instalment payment) will be subject to Sony’s prior agreement through its telephone call centre or otherwise. Payment options may vary from country to country.

9. Terms of Payment

Customer must tender payment (via an accepted credit card or other payment means accepted by Sony) in the currency as indicated in the Invoice, on or before the delivery of Products or Services unless otherwise agreed with Sony. Invoicing and payment collection by Sony may be effected through third parties.

For credit card payments, Customer must provide his or her valid credit card number and other requested details either in the relevant purchase “check-out” section of the relevant Sony website or to the telephone call centre agent, when Customer orders Products or Services.

Sony will charge credit cards on shipment, after a Contract has been concluded (i.e. after Sony has verified Product availability and accepted the Customer’s order and payment method).

10. Account Information

You are solely responsible for 1) providing true, accurate, current and complete information about you as prompted in the Sony website account details section or as requested by a Sony telephone call centre agent (“Account Information”), and 2) maintaining and promptly updating Account Information to maintain its accuracy, currency and completeness. You are solely responsible for the security of any password provided to you for purposes of facilitating Product purchases or other matters via this and other Sony websites. Sony shall not be liable for any unauthorized use of passwords.

11. Delivery

Products or Services will be delivered or rendered to mainland delivery addresses in Austria, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Finland, France, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Republic of Ireland, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Deliveries to islands are excluded.

Sony will use its discretion in selecting a reputable carrier and appropriate means of delivery. Sony may deliver Products or Services by instalments in any sequence as far as they are reasonable for the Customer. Where Products or Services are delivered by instalments, each instalment is deemed to be the subject of a separate Contract. No default or failure by Sony in respect of one or more instalments will affect the Contract in respect of Products or Services previously delivered, or undelivered Products or Services.

12. Delivery Date

Sony aims to deliver promptly. However, there may be reasons for Sony’s inability to ship according to its target dates (most of which are beyond Sony’s control). Accordingly, any dates given by Sony for the delivery of Products or rendering of Services are estimates only, and Sony cannot and does not undertake that delivery will occur on any specified dates, except in the event such delivery dates have been explicitly confirmed by Sony as binding.

However, you have the option of cancelling your Order at any stage prior to dispatch of your Products by Sony. You may also have a right to return Products after they have been delivered (see “Your Right to Return and Returns Policy” below).

If Products cannot be delivered or Services rendered by any estimated or target dates given by Sony, Sony may elect to cancel the order and refund any money paid by the Customer. If the delay of delivery is not due to gross negligence or intent on Sony’s side, Sony is solely liable to refund any money paid by the Customer to Sony; right for damages based on delay in such an event is excluded.

13. Title

Sony retains full legal title to Products - including Orders which are financed on an instalment basis - until it has received in full all amounts due on those Products and (to the extent permitted by applicable law) payment on any other Products that you have ordered. Sony reserves rights (subject to applicable law) to terminate Customer’s right to  sell or otherwise deal in Products, if payment is not made when due, or if the credit card company declines payment or requires Sony to return any payment made for the Products, for any reason.

Title to any software comprising, included in or with Products remains with Sony, the relevant Sony Group Company or the relevant licensor, notwithstanding payment.

14. Your Right to Return and Returns Policy

You may return purchased Products for any reason for a full refund of the Product purchase price actually paid within 14 days following the date you receive the Products, subject to compliance with the following:

 • You must obtain a Sony return reference number. This number may be obtained from Sony by calling us on designated telephone numbers mentioned on the Sony websites or by requesting the number via the "Your Account" section online after having created your personal account on the Sony websites. You must return the Products to the address and in the manner indicated on the return documentation.
 • The Sony return reference number must be prominently displayed on the outside of the parcel in which the Products are returned.
 • Your Sony invoice must be enclosed with the returned Products. Products must be returned in the original packaging, in “as new condition”, and with all component products, parts, accessories, guarantee cards, manuals and other documents and items.

If you return Products (1) which have been damaged or used, (2)  after the 14-day returns period (or other longer period specified by applicable law), (3) parts of which, including components, included products, accessories, packaging, boxes, documents and/or other items are damaged or missing, or (4) without pre-paid delivery, Sony retains the right either to refuse to refund Product purchase price (subject to applicable local law), or to charge you repair, restocking or related fees and delivery charges. Sony may in that case deduct those fees and charges from any payments to be refunded to you.

On return of Products, Sony will, subject to the above limitations, repay the actual amount paid to Sony, less any fees and charges due to Sony (as per the above), by crediting your relevant credit card or bank account (or other means).

The issue by Sony of a return reference number shall not constitute an acceptance or acknowledgment of any right to return Products, except to the extent that these Terms or mandatory applicable laws confer such a right.

You may cancel purchased Services for any reason for a full refund of the Services purchase price actually paid within 14 days following the date of the acceptance of your Order, unless the Services were delivered prior to the end of the 14-days term with your consent.

On cancelling Services, Sony will, subject to the above qualifications, repay the actual amount paid to Sony, less any fees and charges due to Sony (as per the above), by crediting your relevant credit card or bank account (or other means).

15. Exceptions to right to return

The right of return does not apply if you do not purchase Products or Services as a consumer. The right of return and refund does not apply to software sold with Sony products, or as a separate product, if the license seal has been broken and/or shrink-wrap packaging opened. Further, you may not return a Product and claim a refund if the Product concerned is a personalised Product, such as an engraving or other means of individual personalisation made in accordance with your specifications

16. Resale of parts etc.

Customer shall not resell Product parts, components or accessories packaged with the Products.

17. Software Licences

All software, including pre-loaded software contained in hardware Products, is licensed and not sold. It is licensed either by Sony or the relevant software owner to you subject to the relevant software end-user licence agreement or other terms included with the software and/or with the Product or Services. Software may not be disassembled, decompiled, reverse engineered, merged or combined with any other software, copied, translated, adapted, varied or modified (save as expressly permitted by applicable law) nor may it be distributed in any form.

Where express software licence terms are not supplied, software is licensed on a non-exclusive, non-transferable, single user basis for use only with the accompanying Product.

If you do not accept the terms of any applicable software license, subject to the exceptions in Article 15 above, you should return the Products unused and “as new” in accordance with, and within the time period set out in, Article 14 above. Note: to qualify for a refund, shrink-wrap software must not be opened (see Article 15 above).

Sony or Sony Group Companies’ guarantees do not include the correction or avoidance of software defects or errors or the loading or re-loading of Customer’s applications software or data or any reconfiguration of Products beyond reloading the operating system software as installed in the Products before shipment (subject to software availability). Sony or Sony Group Companies do not guarantee the functioning of software, in case software in combination with the purchased Product “as is”, including the pre-installed operating system.

18. Guarantees and Statutory Warranties

Sony or Sony Group Company Guarantees

Subject to the qualification with respect to statutory rights (above, Sony gives no guarantees with respect to Products or Services, additional to those in the guarantee card included with the Products, or, in the case of optional extended guarantees issued by Sony or Sony Group Companies, additional to those extended guarantees (in each case, “Guarantees”).

Guarantee cards and Typical Guarantee terms and exceptions

In the Guarantee cards included with Products, Sony or the relevant Sony Group Company gives certain service undertakings concerning the Products. For further information, please refer to the Sony guarantee card.

If Products (such as certain accessories) are sold without a Guarantee card or should there be a defect in the Product due to certain circumstances, which is not covered by the Sony guarantee, Sony solely provides statutory warranties according to the national legislation where Customer has placed his/her Order from, which shall be observed under the limitations of these Terms.

19. Liability limitation

These Terms set out the full extent of Sony’s (and other Sony Group Companies’) obligations and liabilities in respect of the supply of, or failure to supply, Products or Services. Sony and Sony Group Companies are not liable to you (or any other parties):

 1. for any indirect, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, or for loss of income, profits, bargain, revenue, contracts, goodwill, use, enjoyment, time, data, electronically transmitted orders or other economic advantage (but not to the extent that applicable law prohibits liability exclusions or limitations for intentional torts, gross negligence,  damages arising out of product liability or other fault bases),
  except in the event of damages that result from Sony’s gross negligence or intent as well as in the event of health dangers, life dangers and bodily injuries. The liability according to the product liability law remains unaffected.
 2. for 1) inability to order Products or Services via a Sony website or other media, or 2) damages which occur due to unauthorized access by a third party to your Order account.

This clause and the limitations of liability apply also to Sony or the relevant Sony Group Company named as the guarantor (if any), in the relevant Guarantee.

20. Data Protection and Privacy

General – data collection

By submitting orders:

 • you consent to the processing of data personal to you, such as your name and title, address, telephone number, contact details and other personal details (“Personal Data”), in accordance with the terms notified in the “Privacy Statement” section of the Sony website order submission form or the telephone call centre ordering process; subject to the situation that these Personal Data are required to process your Order and to fulfil our legal obligations.
 • you acknowledge that the processing of your Personal Data is necessary for the performance of the Contract and you consent to such processing.

In certain circumstances Sony may seek additional personal information such as photocopies of identification documents or credit cards for example for identity verification or fraud prevention purposes. Where such additional information is submitted to Sony it shall also be regarded as “Personal Data”.

Sony may share, make available or transmit Personal Data to other departments and divisions in Sony, and other Sony Group Companies within Europe and (subject to Sony’s strict compliance with applicable data protection laws) overseas, including Sony Corporation, Japan.

Disclosure to others

Sony will not disclose Personal Data to entities and persons, other than Sony Group Companies, (“3P’s”) without your consent, except in the
cases below.

Personal Data may be disclosed to 3P’s to enable the performance of contracts you are party to or for other purposes specified in these Terms, or in the “Personal Data” (or similarly entitled) section of the Sony website order submission form or telephone call centre ordering process.

Personal Data may be disclosed to 3P’s to enable compliance with legal obligations to which Sony or other Sony Group Companies are subject.

Personal Data may be disclosed to 3P’s to enable them to provide services for or on behalf of, or at the direction of, Sony or other Sony Group Companies. In such cases, Sony takes measures to ensure that the 3P’s comply with Sony’s privacy policy and that such recipients:

 • do not use Personal Data other than for the purposes permitted;
 • obtain and process Personal Data only on condition that they secure that Personal Data from unauthorised use and adopt and comply with similarly stringent policies and terms on Personal Data protection and use; and
 • comply strictly with applicable laws.

Where Personal Data is provided in connection with purchase transactions, Sony may transmit Personal Data to 3P’s who are credit/fraud probability assessment agencies or 3P’s who are otherwise involved in crime prevention, in order to process the acceptability of your tendered credit card or other payment methods or to combat crime, and/or to credit card and other payment processing agencies. Personal Data transmitted to those 3P’s may need to be transferred to the United States of America or other places outside the European Economic Area, for processing and related purposes. Some agencies have advised that transmitted Personal Data will also be used to generate credit, risk or fraud possibility assessments for Sony and other third parties with whom you may enter into transactions.

Sony may use, process and disclose without restriction any anonymous or generic data (including statistics) in which you cannot be identified.

You may request Sony to inform 3P’s to whom Personal Data has been communicated of corrections or deletions to that Personal Data. If Sony does not have control of that Personal Data, Sony will use its reasonable efforts to communicate your corrections and deletion requests. However, where Personal Data has been transferred to credit card payment and certain other agencies for payment processing, you may need to contact such agencies directly if you wish Personal Data transferred to those agencies to be rectified or deleted. Sony cannot assume, and excludes all, responsibility for rectifying or deleting Personal Data which has been transferred (with your consent) to certain agencies such as credit or fraud probability assessment, and payment processing agencies, who require and/or assume control of that data. Sony accepts no liability for any incorrect credit or other assessments generated by such 3P’s, or any other consequences (including adverse credit ratings) of Personal Data disclosed and used as contemplated in the the “Personal Data” (or similarly entitled) section of the Sony website order submission form or telephone call centre ordering process, and these Terms.

Use of Cookies

Please note that certain Sony websites may employ cookies (small pieces of data placed on your hard disk drive when you access a website or a certain part of a website) in order to learn more about your browsing habits on such websites and/or to personalise your visit to the website. By accessing Sony websites you agree to this use of cookies.

21. Export Control

You acknowledge that Products licensed or sold to you under these Terms may be subject to export control laws and regulations of jurisdictions including but not limited to, the countries of the European Economic Area. You confirm that, should this be the case, you will not export or re-export them in breach of such laws or regulations.

22. Changes to Terms and Sony websites

Sony may amend these Terms, including payment and warranty terms, without notice. Sony may provide notices of changes to Sony websites, the Terms and other matters by displaying notices or hypertext links to notices or by simply making the changes on the relevant Sony website. Frequent review of Sony websites and these Terms is recommended. However, Contracts concluded on the basis of previous terms and conditions remain unaffected and Terms, including Product prices are such which apply at the time of Customer’s Order placement.

Although care is taken to ensure the accuracy of the information on Sony websites, they could include inaccuracies or typographical errors, including pricing errors. Sony shall not be obliged to honour, nor be liable in respect of, such errors, except for errors concerning characteristics and nature of the Product/Service (i.e. incorrect product specification) in which case at our discretion, we may offer you with Products or Services which fulfil or are close to the initially described Product specification (if any). Sony and third party suppliers may make improvements and/or changes in Products, Services, service programs, prices and other details described in Sony websites, at any time. Changes are periodically made to update Sony websites.

23. Governing Law, Jurisdiction

The sale of Products and/or Services and these Terms shall be governed by and construed under the laws of Belgium. For all disputes, Customers submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Belgium. However, if you are a consumer, this does not affect your statutory rights.

24. Other – general

No waiver

No omission or delay on the part of any party to insist on strict performance of any Terms, or in exercising any right, power or remedy under these Terms, shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise by any party of any right, power or remedy preclude the further or other exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. Without limitation, no waiver by any party of any breach of any provision of these Terms shall be a waiver of any subsequent breach of that or any other Term.

Circumstances beyond our reasonable control

We will make every effort to perform our obligations under these Terms. However, we cannot be held responsible for delays or failure to perform if such delay or failure is caused by any circumstances beyond our reasonable control such as strikes, terrorist acts, war, supplier/transport issues, governmental or regulatory action and natural disasters. In the event of a delay, we will perform our obligations as soon as reasonably possible.

Severability

If all or any part of one or more of these Terms is or becomes illegal, invalid, unenforceable, or prohibited in any respect under any applicable law or regulation or found to be illegal or unenforceable in whole or in part under any applicable law, or regulation of any jurisdiction or country, or with respect to a certain category of persons, such provision or part shall to that extent, be deemed not to form part of the Contract. The legality, validity or enforceability of the remainder of these Terms or the remaining parts of the relevant Term shall not in any way be affected or impaired thereby (in relation to such jurisdiction or country, or category of persons). The legality, validity or enforceability of such provision under the applicable laws of any other jurisdiction or country or category of persons, shall not in any way be affected or impaired.

25. Statutory rights

These Terms do not affect (and should not be read to affect) your statutory rights which cannot be waived or limited by contract.